Социални проекти

назад

Център за работа с деца на улицата

2230

”Център за работа с деца на улицата”:

Продължителност: от 01.11.2021 за срок от 16 месеца, но не по-късно от 30.06.2023 г.

Финансиране: от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Потребители: 30

Персонал, предоставящ услугата: 14

 

  • Целева група:

1. деца на улицата, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол и/или:

  • са въвлечени в различни форми на труд;
  • са избягали от дома си или специализирана услуга, в която са били настанени;
  • не са обхванати от образователната система или са отпаднали от нея;

-    скитат,  упражняват различни тежки форми на детски труд и/или водят начин на           живот, който създава условия на риск от увреждане на физическото,           психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие;

  • са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказание в семейството или извън него;
  • употребяват инхаланти и/или други упойващи вещества.

 

  • Необходими документи за кандидат - потребители на социална услуга „Център за работа с деца на улицата“:

1. Предварителна оценка на потребностите, издадена от ОЗД при ДСП;

2. Документи за самоличност на родителя/настойника или лице, полагащо грижи за детето /за справка/.

  • Необходими документи за лицата, желаещи да бъдат назначени в социалната услуга:

1.  Заявление и декларация   /по образец/;

2.  Документ за самоличност /за справка/;

3.  Автобиография;

4. Копие на документа за придобита образователна-квалификационна степен за   завършено образование;

Документите на потребителите, желаещи да ползват „Център за работа  с деца на улицата”, се  подават в сградата на услугата на ул. „Преспа“ № 75.

тел. за информация: 034/402-298