Социални проекти

назад

Проект - Асистентска подкрепа

2166

Проект - Асистентска подкрепа:

Продължителност: без срок

Финансиране: делегирана от държавата дейност

Потребители: до 251

Социални асистенти: 84

Един „Социален асистент” трябва да обслужва минимум двама потребители.

 

  • Целева група:
  1. Лице в натрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване без определена по съответния ред степен на намалена работоспособност

        2. Дете с трайно увреждане, с определена чужда помощ или  пълнолетно лице с трайно увреждане и с определена с чужда помощ

               3. Пълнолетно лице с трайно увреждане, с определена чужда помощ, което не ползва асистентска подкрепа, друг вид помощ или за което не се получава помощ за грижа  в домашна среда по реда на друг закон.

 

  • Необходими документи за кандидат-потребители на социална услуга „Асистентска подкрепа“:

        1. Заявление - декларация  /по образец/;

        2.  Документи за самоличност /за справка/;

  1. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/: Медицински протокол на ЛКК /копие/: Други медицински документи – актуални епикризи и др.;
  2. Пълномощно /в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител/.
  • Необходими документи за лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“:

1.  Заявление и декларация  /по образец/;

2. Документ за самоличност /за справка/;

3.  Автобиография;

4. Копие на документа за придобита образователна-квалификационна степен за   завършено образование.

Документите на потребителите, желаещи да ползват услугата „Асистентска подкрепа” се  подават в сградата на Община Пазарджик, Център за информация и услуги на гражданите, гише „Социални дейности“.

тел. за информация: 034/402-352 и 034/402-290.