Социални проекти

назад

Личен асистент по механизъм „Лична помощ”

2812

Личен асистент по механизъм „Лична помощ”:

съгласно Закона за личната помощ

Трудовите договори се сключват на база изготвена социална оценка и  направление,  издадено  от Дирекция „Социално подпомагане“, считано от  1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на документите.

Финансиране : Агенция социално подпомагане 

Целева група:

1. Човек с трайно увреждане, с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

       2. Деца с 90% и с над 90% установени вид и степен на увреждания или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ;

       3. Деца с увреждания, които получават месечни помощи по чл.8д от Закона за семейни помощи за деца или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл.103 за Кодекса на социално осигуряване;

       4. Потребител на социални услуги в общността, с изключение на социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани институции;

       5. Чужденец с увреждания, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;

      6. Чужденец с увреждания, на когото е  предоставено убежище, има статут на бежанец или е с хуманитарен статут;

       7. Чужденец с увреждания, ползващ се от временна закрила или лице, за което това е предвидено в международен договор.

 

 • Документи необходими за кандидат потребителя по механизъм «Лична помощ»
  1. Заявление – декларация по образец;
  2. Копие от телково решение;
  3. Направление от Дирекция «Социално подпомагане»;
  4. Копие на индивидуална оценка от Дирекция »Социално подпомагане»;
  5. Пълномощно, в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител.

 

 • Документи на лица, желаещи да кандидатстват за « Личен асистент»:

1. Заявление- декларация по образец;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за средно образование;

4. Копие от трудова книжка;

5. Копие на Трудов договор при наличие на такъв;

6. Медицинско свидетелство за работа;

7. Банкова сметка;

8. Документ за самоличност за справка.

 

Документите на потребителите, желаещи да ползват услугата Механизъм „Личен асистент” се  подават в сградата на Община Пазарджик, Център за информация и услуги на гражданите, гише „Социални дейности”.

Тел. за информация 034/402-352 и  034/402-290