Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Провеждане на официални церемонии „Първа копка“ по повод извършване на ремонт и обновяване на сградите на СУ "Димитър Гачев" и СУ "Д-р Петър Берон"

2638

 

П О К А Н А

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалните церемонии „Първа копка“ по повод извършването на ремонт и обновяване на сградите на СУ "Димитър Гачев" и СУ "Д-р Петър Берон", което се реализира в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0002-C01 и е на стойност 7 941 011,32 лв., от които 1 191 151,69 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 859,63 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

„ИНЕРКОМ“ ЕООД, гр. София е фирмата - изпълнител на строително-монтажните работи на двата обекта. Стойността на СМР за сградата на СУ "Димитър Гачев" е 1 612 458,90 лв. без ДДС, а стойността на СМР за сградата на СУ "Д-р Петър Берон" е 779 058,66 лв. без ДДС.

 

Събитията ще се проведат на 15.09.2017 г. от 8:30 часа в СУ "Димитър Гачев" и от 9:15  часа в СУ "Д-р Петър Берон".

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.