Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ В ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ УЛ. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“, УЛ. „СТРУМА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“; КВ.399А: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“...

1980

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ В ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ УЛ. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“, УЛ. „СТРУМА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“; КВ.399А: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“, УЛ. „СТРУМА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ ”

 

 

П О К А Н А

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалната церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по обновяване на зеленото и междублоковото пространства между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“; кв.399а, гр. Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C01 и е на стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик е фирмата - изпълнител на строително-монтажните работи по проекта. Стойността на СМР за обекта е 3 268 789,34 лв. без ДДС.

 

Събитието ще се проведе на 11.05.2018 г. (петък) от 11:00 часа на ул. „Димитър Греков“ №14.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.