Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ В ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „БОЛНИЧНА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“; КВ.416И, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ КРЪСТОВИЩЕ ...

1953

 

ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ В ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „БОЛНИЧНА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“; КВ.416И, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „БОЛНИЧНА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“”

 

 

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка“ в Зелено пространство между ул. Болнична“  и бул. „Стефан Стамболов“; кв.416и

 

 

На 04.06.2018 г. в „Зелено пространство между ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“; кв.416и беше проведена официална церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по „Обновяване на зелено пространство между при кръстовището на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“; кв.416и, рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство при кръстовище на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“ ”, гр. Пазарджик, които се извършват в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C01 и е на стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

По време на събитието, в присъствието на общински служители, строители, представители на местни медии и граждани, Главният архитект на Община Пазарджик и ръководител на проекта, представи целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и предвидените мероприятия по обновяване на Зелено пространство при кръстовището на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“; кв.416и, включващи: обособяване на парково пространство; допълнително озеленяване с дървета, храсти и затревяване; изграждане на детски площадки; оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение; подмяна на алейни и тротоарни настилки; поставяне на пейки и съдове за отпадъци; изграждане на точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация; поставяне на енергоспестяващо алейно осветление..

 

Мерките за обновяване  са на стойност 1 197 510,86   лв. без ДДС.

 

Строително-монтажните работи ще се извършват в периода 28.05.2018 – 28.09.2018 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.