Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Официални церемонии за откриване на обектите от образователната инфраструктура - общежитие на СУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СУ "Димитър Гачев", СУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“

2125

П О К А Н А

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалните церемонии за откриване на обектите от образователната инфраструктура - общежитие на СУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СУ "Димитър Гачев", СУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“, които бяха обновени и модернизирани посредством извършване на основен ремонт и доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на учебния процес по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0002-C01 и е на стойност 7 941 011,32 лв., от които 1 191 151,69 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 859,63 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Събитията ще се проведат на 13.06.2018 г. (сряда) от 10:00 часа в СУ "Димитър Гачев",  от 10:30 часа в СУ "Д-р Петър Берон", от 11:00 часа в ОУ "Христо Ботев, от 11:30 часа в ОУ "Любен Каравелов" и от 12:00 часа в СУ "Георги Бенковски".

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.