Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД ПАЗАРДЖИК – II ЕТАП"

578

 

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД ПАЗАРДЖИК – II ЕТАП“

 

 

На 12.03.2020 г. Община Пазарджик стартира изпълнението на  проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – ІI етап“, който  ще се реализира в продължение на 22 месеца (до 11.01.2022 г.). Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№ РД-02-37-11/12.03.2020 г.)   и е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност и достигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция, подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в МЖС, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

С реализирането на проекта ще се приложат мерки за енергийна ефективност по отношение на 21 многофамилни жилищни сгради, разположени в строителните граници на град Пазарджик. Ще бъдат извършени дейности, свързани с внедряване на  енерго-спестяващи мерки, които  водят до постигане най-малко клас на енергопотребление "С" на сградите, вкл. изпълнение на съпътстващи СМР, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60%  - и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

В резултат на изпълнението на проекта ще се подобри облика на градската среда, ще бъдат подобрени експлоатационните характеристики на 21 многофамилни жилищни сгради, като в тях ще бъдат осигурени по-добри условия на живот и по-високо качество на жизнената среда.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.