Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК"

279

 

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“

 

На 11.05.2020 г. Община Пазарджик стартира изпълнението на  проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“, който  ще се реализира в продължение на 22 месеца (до 11.03.2022 г.). Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01 (№ РД-02-37-19/11.05.2020 г.)   и е на стойност 1 549 352.68 лв., от които 232 402,9 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към повишаване на качеството на живот на маргинализирани групи чрез решаване на социалните проблеми, свързани с необходимост от разкриване на иновативни социални услуги за деца и възрастни чрез "Изграждане на Приют за лица и Център за работа с деца на улицата в град Пазарджик". Включени са интервенции с разнороден характер, взаимно допълващи се и взаимно свързани на териториален и функционален признак: два обекта на социалната инфраструктура в "Зона на въздействие с преобладаващ социален характер" по ИПГВР на гр. Пазарджик. Проектът е разработен за целите на изпълнение на дейностите за устойчиво градско развитие, част от Инвестиционната програма на ИПГВР.

Приют за лица ще се намира на ул. „В. Априлов“, Център за работа с деца на улицата ще се намира на ул. „Преспа“ №75 в гр. Пазарджик. Центърът ще представлява обновяване и оборудване на съществуваща сграда, собственост на Община Пазарджик и цели да бъде насочен към предоставяне на широкообхватна социална услуга, която да доведе до преодоляване на бедността и социалната изолация на децата. Услугата ще осигури закрила и подкрепа на деца от гр. Пазарджик в социален риск чрез предоставяне на дневна грижа. Ще се осигурят условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на умения за самостоятелен живот. Приютът ще бъде новопостроена и оборудвана сграда в имот, собственост на Община Пазарджик. В него се цели предлагане на комплекс от дейности, които създават условия за подкрепа на лица на улицата и техните семейства. Това е част от превантивна политика, насочена към подобряване качеството на живот на лицата на улицата с оглед предотвратяване на повторното им връщане на улицата и откъсване от неблагоприятната среда. Приютът за лица е с капацитет 25 човека. Центърът за работа с деца на улицата е с капацитет 30 деца.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.