Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЖИЛИЩНИ РАЙОНИ В КВАРТАЛ „МАРИЦА-БОЛНИЦАТА” НА ГРАД ПАЗАРДЖИК“

845

 

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЖИЛИЩНИ РАЙОНИ В КВАРТАЛ „МАРИЦА-БОЛНИЦАТА” НА ГРАД ПАЗАРДЖИК“

 

На проведената на 24 април 2019 г. Заключителна пресконференция в присъствието на представители на медии, общински служители и граждани, служители на Община Пазарджик запознаха участниците с резултатите от изпълнението на проекта „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“, включен в Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и се реализира в периода 01.12.2016 г. - 04.05.2019 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C03 и е на стойност 6 796 650.67 лв., от които 1 019 497,60 лв. са национално съфинансиране, а 5 777 153,07 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на привлекателността на град Пазарджик и качеството на живот на гражданите чрез интегрирано решаване на проблемите на градската територия и създаване на хармонична жизнена среда, чрез обновяване на междублокови пространства в кв. „Марица-Болницата“ като предпоставка за интегрирано градско развитие.

Включени са интервенции по обновяване на 4 междублокови пространства в жилищни райони в Социалната зона на град Пазарджик по ИПГВР, както следва:

  1. Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. Димчо Дебелянов и ул. Пловдивска; кв. 416а: УПИ I И УПИ II -11“ с площ за обновяване: 10 211 м2.
  2. Обект „Обновяване на зелени пространства между ул. Димитър Греков, ул. Струма и бул. Стефан Стамболов; кв. 399а: рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство между ул. Димитър Греков, ул. Струма и бул. Стефан Стамболов“ с площ за обновяване: 55 378 м2.
  3. Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на бул. Княгиня Мария Луиза N 130 и ул. Струма; кв. 406в: УПИ I-921“ с площ за обновяване: 1 881 м2.
  4. Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов кв. 416и, рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов“ с площ за обновяване: 18 072 м2.

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.