Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

На пресконференция на Кмета на Община Пазарджик ще бъде представен проектът „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

2220

 

 

 

На пресконференция на Кмета на Община Пазарджик ще бъде представен проектът „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

 

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на пресконференция на 11 юли 2017 г. (вторник) от 11:00 ч. в Кметската зала в сградата на Общината по повод представянето на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0021-С01   (№ РД-02-37-8/05.01.2017 г.) и е на стойност  1 300 000,00 лв.,  от които 195 000,00 лв. са национално съфинансиране,  а     1 105 000,00 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта  е да се подобри качеството на образователната среда и повиши   нейната привлекателност чрез постигане на цялостно обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна, предоставяща квалификация и умения на учащи, включително учащи в неравностойно положение, свързани с нуждите на пазара на труда.

 

Периодът на реализация на проекта е 05.01.2017 г. - 05.01.2019 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.