Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

На пресконференция Кметът на Община Пазарджик представи проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

2161

 

На пресконференция Кметът на Община Пазарджик представи проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

 

На проведената на 11 юли 2017 г. пресконференция в присъствието на представители на медии, общински служители и граждани  Кметът на Община Пазарджик запозна участниците с целите, дейностите, очакваните резултати на проекта и планираните етапи, през които ще протече изпълнението на проекта.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0021-С01   (№ РД-02-37-8/05.01.2017 г.) и е на стойност  1 300 000,00 лв.,  от които 195 000,00 лв. са национално съфинансиране,  а     1 105 000,00 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към подобряване качеството на образователната среда и повишаване на  нейната привлекателност чрез постигане на цялостно обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна, предоставяща квалификация и умения на учащи, включително учащи в неравностойно положение, свързани с нуждите на пазара на труда.

Предвидените за  реализация основни дейности са свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база на Учебен корпус 2,  включващи внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на електрическата инсталация на сградата и закупуване на съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на учебната и административна дейност  с оглед постигане на изцяло модернизирана визия на учебното заведение.

В резултат на изпълнението на мерките за подобряване на материално-техническата база на училището ще се подобри състоянието на сградния фонд и ще се създаде подходяща работна и учебна среда, което ще допринесе за превръщането на ПГСС „Царица Йоанна“ в конкурентноспособна, модерна и привлекателна образователна институция, както за настоящите, така и за бъдещите ученици и ще предложи по-високо качество на професионално образование и обучение, съобразно европейските стандарти.

Периодът на реализация на проекта е 05.01.2017 г. - 05.01.2019 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.