Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

На пресконференция Кметът на Община Пазарджик представи проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Хри

2403

На проведената на 10 януари 2017 г. пресконференция в присъствието на представители на медии, общински служители и граждани Кметът на Община Пазарджик запозна участниците с целите, дейностите, очакваните резултати на проекта и планираните етапи, през които ще протече изпълнението на проекта.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0002-C01 (№ РД-02-37-275/01.12.2016 г.) и е на стойност 7 941 085,71 лв., от които 1 191 162,86 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 922,85 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към подобряване на качеството и повишаване на привлекателността на образователната среда в 5 учебни заведения в град Пазарджик – общежитие към СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Д-р Петър Берон", СОУ "Димитър Гачев" и ОУ "Христо Ботев". Целева група на проекта са учениците от 1-ви до 12-ти клас, обучаващи се в общинските училища на територията на гр.Пазарджик (вкл. деца от ромски произход и деца в неравностойно положение).

Предвидените за реализация основни дейности са свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база, вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на минимум клас на енергопотребление „С“, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на ВиК, отоплителна, електрическа инсталации на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда, обновяване на прилежащите дворни пространства и закупуване на съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на учебната дейност и подобряване на социално-битовите условия в общежитието.

В резултат на изпълнението на мерките за подобряване на материално-техническата база на училищата и общежитието ще се подобри състоянието на сградния фонд и дворовете на учебните заведения, ще се създаде подходяща жизнена и учебна среда за целевите групи, ще се създадат условия за модернизиране на учебния процес и осигуряване на добри социално-битови условия за учениците, настанени в общежитието. Това ще се отрази благоприятно на мотивацията на учениците за активно включване в образователния процес, както и за социалното включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности и на социално слаби деца и деца от ромски произход, обучаващи се в подкрепените учебни заведения.

Проектът се реализира в периода 01.12.2016 г. - 31.08.2018 г.

 Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.