Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

На пресконференция беше представен проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап" на Община Пазарджик

170

 

На пресконференция беше представен проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“ на Община Пазарджик

 

На проведената на 04.08.2020 г. пресконференция в присъствието на  представители на медии, граждани, служители на Областния информационен център и общински служители беше представен  проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“. Участниците в събитието бяха запознати с целите, дейностите, очакваните резултати на проекта и планираните етапи, през които ще протече изпълнението на проекта.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№ РД-02-37-11/12.03.2020 г.)   и е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към повишаване  енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ на жилищните сгради, обекти на интервенция, подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в МЖС, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Целеви групи на проекта са обитателите на СО в жилищни сгради, отговарящи на критериите за допустимост за проекти за енергийна ефективност на МЖС по ОПРР; собствениците на стопански обекти и лицата, посещаващи жилищата и стопанските обекти; лицата с намалена подвижност, в т.ч. лицата с увреждания, чийто достъп до сградите ще се подобри и жителите на гр.Пазарджик.

Предвидените за  реализация основни дейности са свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност по отношение на 21 многофамилни жилищни сгради, разположени в строителните граници на град Пазарджик. Ще бъдат извършени дейности, свързани с внедряване на  енерго-спестяващи мерки, които  водят до постигане най-малко клас на енергопотребление "С" на сградите, вкл. изпълнение на съпътстващи СМР, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60%  - и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

В резултат на изпълнението на проекта ще се подобри облика на градската среда, ще бъдат подобрени експлоатационните характеристики на 21 многофамилни жилищни сгради, като в тях ще бъдат осигурени по-добри условия на живот и по-високо качество на жизнената среда. С прилагането на мерките за енергийна ефективност ще се постигне и намаляване  на годишното потребление на първична енергия в обектите на интервенция както и на емисиите на парникови газове, което ще има безспорен икономически и екологичен ефект. 

Проектът се реализира в периода 12.03.2020 г. - 12.01.2022 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.