Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Дейностите по обновяване и модернизиране на Корпус 2 на ПГСС „Царица Йоанна“ по проект по ОПРР приключиха с официална церемония

2179

 

 

Дейностите по обновяване и модернизиране на  Учебен корпус № 2 на ПГСС „Царица Йоанна“   приключиха с официална церемония  

 

 

На 27.09.2018 г. в ПГСС „Царица Йоанна“ се проведе официална церемония за откриване на обект „ПГСС „Царица Йоанна“ – Учебен корпус № 2“, който беше изцяло обновен  и модернизиран посредством извършване дейности, свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база на Учебен корпус 2 на ПГСС „Царица Йоанна“, включително ремонт на покрив; подмяна на дограма; полагане на топлоизолация; вътрешен ремонт на помещения и общи части; подмяна на ВиК инсталации и ремонт на санитарни възли; подмяна и осъвременяване на електрическата инсталация на сградата; подмяна на заземителна и мълниезащитна инсталации.

Учебните кабинети, административните помещения и зали са изцяло модернизирани, като са обзаведени с нови бюра, етажерки, гардероби, шкафове, маси, столове и оборудвани с компютри, проектори, лаптопи, мултифункционални устройства, екрани, интерактивни дъски, софтуерни продукти, оборудване за специализирани кабинети.

Обособена е стая за деца със специални образователни потребности снабдена с подходящо, отговарящо на съвременните стандарти обзавеждане и оборудване.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002   „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по  Договор  № BG16RFOP001-3.002-0021-С01 и е на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева - национално съфинансиране, а 1 105 000 лева   е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 По време на събитията, в присъствието на учители, ученици и медии Кметът на Община Пазарджик – г-н Тодор Попов, представи постигнатите резултати по проекта и изрази увереност, че благодарение на създадената комфортна, здравословна и модерна образователна среда в учебното заведение ще се повиши качеството на образователните услуги и привлекателността на образователната институция, което ще допринесе за превръщането на ПГСС „Царица Йоанна“ в конкурентноспособна, модерна и привлекателна образователна институция, както за настоящите, така и за бъдещите ученици и ще предложи по-високо качество на професионално образование и обучение, съобразно европейските стандарти.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.