Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

ПРОЕКТЪТ “ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ПЕТ УЧИЛИЩА”

2955

Проектът “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища” се реализира в периода февруари 2009 г. - август 2011 г. с финансовата подкрепа на ОП ”Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Проектът е на стойност 4 636 528.76 лева, като основните дейности са насочени към подобряване на енергийната ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на ВиК, отоплителна, електрическа инсталации на сградите на ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги Бенковски”, Езикова гимназия “Б. Брехт”, Гимназия “Ив. С. Аксаков” и Математическа гимназия “К. Величков”.

Изпълнител на строително-монтажните работи е "ДИАНА КОМЕРС - 1 " ЕООД гр. Ямбол. Ремонтите са на стойност без ДДС: 998 632.25 лева за ЕГ "Бертолт Брехт”, 1 044 708.20 лева за СОУ "Г. Бенковски”, 1 035 615.10 лева за ОУ "Климент Охридски", 530 993.58 лева за Гимназия “Ив. С. Аксаков” и МГ “К. Величков”.

Общинските училища, в които се обучават над 3 650 ученици, бяха оборудвани на съвременно равнище с компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телевизори, копирни машини, дигитални фотоапарати, микроскопи и спортно оборудване на стойност без ДДС 88 032.30 лева.

Основните резултати от реализацията на проекта са подобряване на енергийната ефективност на сградите, създаване на комфортна и здравословна образователна среда и условия за модернизиране на учебния процес.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване качеството на образование в град Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.