Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

ПРОЕКТ “Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”

2799

ПРОЕКТ

“Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”

ДОГОВОР № BG161РО001/1.4-06/2010/042

Изпълнението на предвидените строително-монтажни работи по проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010/042 стартира на 12.12.2012г. Изпълнителят на строителните дейности е “СИГМА-СТРОЙ” ООД, гр.Пазарджик, фирмата изпълнител на строителния  надзор е “ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, гр.Хасково а авторският надзор ще се осъществява от „СОФИЯ ИСТЕЙТС ЕДНО” ЕООД, гр.София.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”