Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

Проект “Регионален Фестивал на Изкуствата – Пазарджик”

3314

Договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 1

Проект “Регионален Фестивал на Изкуствата – Пазарджик” 1

Проект “Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор за БФП №BG161PO001/1.1-10/2010/040 от 16.09.2011г., Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010.

Общата цел на проекта е разработване и развитие на иновативен културен продукт Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик, който да допринесе за утвърждаване на културната идентичност на града, да отвори нови алтернативни пространства за културни взаимодействия и да създаде конкурентна културна дестинация, привличаща туристи към община Пазарджик, а именно:

- Регионалният Фестивал на Изкуствата да се превърне в непрекъснато обновяваща се традиция, основно знаково събитие в културния календар на града и разпознаваем туристически бранд, което да допринесе за диверсификация на туристическия продукт, предлаган в общината, и да насърчи развитието на други подобни продукти като се превърне в сериозен ресурс за икономическото развитие;

- обживяването на градската среда чрез артистични дейности ще свърже централните „престижни” зони с крайните квартали, ще се подобри културалната инфраструктура, което ще се отрази пряко върху преодоляването на реални и символни различия и породените от това напрежения, и ще допринесе за разширяване на културните пространства;

- обновяване и обогатяване на културния живот, което да доведе до увеличаване привлекателността на града и повишаване на качеството на живот на гражданите;

- създаване и реализиране на нова концепция за употребите на наличните разнородни ресурси от областта на културата и културното наследство и предлагане на нови практики чрез общото им вписване в неконвенционално културно събитие, основаващо се на синтезния подход към творческия процес, партиципативността като средство за преодоляване на границите между автори и публики, както и мобилизирането на културни институции и културни актьори за дейности в партньорска мрежа;

- споделяне на културни практики между утвърдени културни дейци и младото поколение, създаване възможности за равен достъп до културата на различни социални и етнически групи, което да доведе до преодоляването на отрицателни стереотипизирани образи, създаване на устойчива социална тъкан, на чувство за принадлежност и солидарност чрез използване на артистични дейности.

_________________________

[1] Този документ е създаден в рамките на проект “Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.