Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

ПРОЕКТ „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”

2874

ПРОЕКТ
„Подобряване и реновиране на градската среда на територията
 на Община Пазарджик”
ДОГОВОР № BG161РО001/1.4-09/2012/002

Изпълнението на предвидените строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012/002 за основния обект - Обект 1: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 621; 658; 674; 687 стартира на 04.09.2013 г. Изпълнителят на строителните дейности е „СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр.Пазарджик, фирмата изпълнител на строителния  надзор е „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ” ЕООД, гр. Пловдив, а авторският надзор ще се осъществява от “АРХОНТ” ЕООД, гр.София.

Стойността на строителните дейности за обекта е 3 726 202,69 лева без ДДС и последните следва да бъдат изпълнени за 523 календарни дни


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.