Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

ПРОЕКТ „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”

2781

ПРОЕКТ
„Подобряване и реновиране на градската среда на територията
 на Община Пазарджик”
ДОГОВОР № BG161РО001/1.4-09/2012/002

На 10.06.2013 г. Община Пазарджик подписа Договор № BG161РО001/1.4-09/2012/002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с МРР по Оперативна програма „Регионално развитие” за финансиране на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.
Специфичните цели на проекта са:

 • Да се подобри физическия аспект на градската среда в агломерационните ареали;
 • Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда, включително и чрез подобряване на достъпа до административни и социални услуги;
 • Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.

 
Проектното предложение се състои от един основен обект за финансиране -

 • Обект 1: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 621; 658; 674; 687, и следните допълнителни обекти:
 • Обект 2: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 132 – север;
 • Обект 3: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 132 – юг;
 • Обект 4: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 1107;
 • Обект 5: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват прилежащ тротоар и велоалея на Ул. "Ал. Стамболийски"  и ул."Стоян Ангелов" към жилищен район Устрем;
 • Обект 6: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем - ул."Одрин" и прилежащите тротоари на ул."Петър Бонев";
 • Обект 7: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 380;
 • Обект 8: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 359 - югоизточна част;
 • Обект 9: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 359 - северозападна част;
 • Обект 10: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 331.

Подписаният Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, предвижда първоначално финансиране на Основния обект на интервенция, като е предвидена възможност в случай, че бъде освободен финансов ресурс след провеждане на процедури по ЗОП и сключване на договори с изпълнители и/или вследствие на приключване/прекратяване и/или анексиране на действащи договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, да бъде финансирано и изпълнението на някои или всички от допълнителните обекти на интервенция.
Максималната обща сума на проекта е 8 800 402.25 лева, като общата стойност на допустимите разходи по проекта за основния обект на интервенция са 4 666 769.98 лева, от които 4 433 431,48 лева финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие” и 233 338,50 лева задължителен собствен финансов принос на Община Пазарджик. Предвиден и допълнителен собствен принос над задължителните 5% в размер на 170 044,47 лева. 
Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП.


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.