Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

Проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”

3179


БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ПРОЕКТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО, ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК
ДОГОВОР за БФП: BG 161PO0011/5-02/2012/024
 
ПРИОРИТЕТНА ОС 5: Техническа помощ
ОПЕРАЦИЯ 5.3: Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР
СХЕМА ЗА БФП: В подкрепа за следващия програмен период
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG161PO001/5-02/2012
 
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 месеца
ДАТА НА СТАРТИРАНЕ: 07.10.2013 г.
ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: 07.02.2015 г.
 
СТОЙНОСТ: 523 417, 95 лв.
СЪФИНАНСИРАНЕ ЕФРР: 444 905, 26 лв.
СЪФИНАНСИРАНЕ НБ: 78 512, 69 лв.
 
 
 
 
Проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор за БФП № BG161PO0011/5-02/2012/024, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "В подкрепа за следващия програмен период" по бюджетна линия BG161PO001/5-02/2012. 
 
Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа за устойчиво и интегрирано развитие на град Пазарджик чрез разработване на готови проекти в пълна степен на проектна готовност за социалната зона и зоната с публични функции с висока обществена значимост.
 
С реализирането на проекта ще се осигури:
1. Подобряване на социално-икономическия статус, качеството на живот, равнопоставеност и социална интеграция на жителите на гр.Пазарджик чрез интегрирано решаване на социалните, градоустройствените и екологичните проблеми в зоните на въздействие – кв. Марица – Болницата, кв. Моста Марица, кв. Изток, кв. Ябълките и Петковски квартал.
2. Изграждане на достъпна, зелена и хармонична физическа и жизнена градска среда за всички хора /включително и в неравностойно положение/ в зоните на въздействие кв. Марица – Болницата, кв. Моста Марица чрез подмяна на алейни и тротоарни настилки, поставяне на елементи на градско обзавеждане, поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, озеленяване, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хората в неравностойно положение, както и обновяване на детски площадки, поставяне на нови съоръжения.
3. Подобряване на достъпа до основни услуги на публичната среда чрез интервенции в обновяване и разширяване на сградния фонд за обществено обслужване /образователна и социална инфраструктура/ на територията на публичната и социална зона на въздействие.
 
С постигането на тези цели ще се спомогне за осъществяването на дългосрочната визия за развитието на града чрез повишаване на жизнения стандарт на гражданите, привлекателността и конкурентноспособността на гр. Пазарджик в регионален и национален контекст на основата на интелигентен, зелен и приобщаващ растеж чрез интегрирано управление на градските територии.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.