Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

ПРОЕКТ "НОВА ВИЗИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК"

3430

Проектът "Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие,чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик" е на стойност 9 569 902 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП ”Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”, Договор № BG161PO001/1.4-02/2008/011.

Основната цел на проекта е да се подобри физическата и жизнената среда и да се ревитализира централната градска част в град Пазарджик като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа.

Проектът беше реализиран в периода 21 октомври 2009 г. - 21 октомври 2011 г. и включваше дейности за рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане; реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи; създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради.

В резултат от реализацията на проекта беше обновена централната градска зона, като същевременно се запази спецификата на културно-историческото наследство на града. Подобри се способността на съществуващият център да поеме необходимите функции на едно представително пространство и да удовлетвори потребностите на града като място за социални контакти и мероприятия.

Този документ е създаден в рамките на проект "Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие,чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.