Оперативна Програма "Регионално Развитие"

назад

Община Пазарджик подписа договор с изпълнител за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик

2984

На 14.08.2012 г. Община Пазарджик подписа договор с Обединение „Устойчиво развитие за Пазарджик” в качеството му на изпълнител на обществена поръчка за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Пазарджик. 
Договорът е на стойност 285 000 лв. без ДДС, при първоначална прогнозна стойност на обществената поръчка - 358 000 лв. без ДДС.

Консултантските услуги са финансирани по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/036. Проектът е на стойност 498 000 лева като размерът на безвъзмездната финансова помощ от ОПРР е 473 100 лева, а съфинансирането от страна на Община Пазарджик е 24 900 лева.

С подписването на договора започва същинското изработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик, което ще премине през следните етапи:

 • Етап 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ;
 • Етап 2. Разработване на визия за развитието на града до 2020 г.;
 • Етап 3. Провеждане на обществени обсъждания свързани с утвърждаване на разработената визия, в т.ч. кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания;
 • Етап 4. Определяне на територии с определено основно функционално предназначение, сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове – зона/и за въздействие на ИПГВР;
 • Етап 5. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР;
 • Етап 6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособената/ите зона/и;
 • Етап 7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори;
 • Етап 8. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС);
 • Етап 9. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР;
 • Етап 10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
 • Етап 11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;
 • Етап 12. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие;
 • Етап 13. Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;
 • Етап 14. Разработване на пред-проектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.

Предвижда се ИПГВР на град Пазарджик да бъде изготвен до месец юли 2013 г. Той е предпоставка за усвояване на средствата от Оперативните програми и фондовете на ЕС през следващия планов период 2014 – 2020 г.

ИПГВР ще очертае рамката за постигане на устойчиво развитие на град Пазарджик с времеви хоризонт 2014-2020 г. като се изготви пакет от проекти за обновяване на градската среда, чрез които да се подобри стандартът на живот, обликът на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

 

Този документ е създаден в рамките на проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.