Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

назад

Списък на одобрените по документи кандидати и допуснати до събеседване за заемане на длъжността „Социален работник” по проект „Услуги в дома” към БМ „ОСДУ” в община Пазарджик

1592

 

 

 

 

 

СПИСЪК

 

на одобрените по документи кандидати и допуснати до събеседване за заемане на длъжността „Социален работник” по проект „Услуги в дома”  към БМ „ОСДУ” в община Пазарджик

 

 

Трите имена на кандидата

Населено място, ул. и №.

1

Атанаска Райчева Демирлиева

Гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 103

 

2

Миланка Стоянова Личева

Гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен” № 27

 

          Неодобрени кандидати за длъжността „Социален работник”: няма.

 


Проект № BG05M9OP001-2.040-0037-С01 „Услуги в дома“, Процедура BG05M9OP001-2.040 С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –Компонент 2 ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд