Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

назад

Проект „Център за ранна интервенция – Пазарджик" - BG05SFPR002-2.003-0161-C01

153

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

 От 02.01.2024 г. Център за ранна интервенция – Пазарджик стартира своята дейност в рамките на Проект „Център за ранна интервенция – Пазарджик” -  BG05SFPR002-2.003-0161-C01, Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. Проектът е на стойност 387 000 лв. (триста осемдесет и седем хиляди лева) и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Бенефициент по Проекта е Община Пазарджик, а срокът на изпълнение на Проекта - до 26.12.2024 г. 

 

 Проектните дейности ще надградят и продължат успешно развитите услуги на Центъра за социално включване и развитие - Пазарджик, чиято дейност продължи близо седем години и приключи на 30.09.2023 г. Така ще се осигури тяхната устойчивост.

 

 Основните дейности са, както следва:

  Услугата Ранна интервенция на уврежданията": целевата група са деца на възраст от 0-7 г., които имат дефицит/увреждане или са в риск от развитие на увреждане или имат друга специална нужда, която влияе на развитието им, както и техните семейства. Целта на услугата е предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в детската градина. Тя ще се предоставя основно в Центъра, както и в детските градини на територията на община Пазарджик. Входът към услугата ще бъде максимално отворен. Възможните източници на насочване са: самозаявяване от страна на семейството – родители, роднини; семейства, които вече са ползвали или ползват др. услуги на ЦРИ; детски заведения–ясли и детски градини; насочване от лечебни заведения; лични лекари, педиатри, невролози и др. мед. специалисти; Дирекция „СП”/О"ЗД";

 Услуги: „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Майчино и детско здраве" Специалистите, които ще предоставят услугата, са: акушерка и  акушер - гинеколог.

Услугите ще бъдат основно насочени към повишаване на познанията и подобряване на уменията на родителите с оглед способностите и особеностите на бебетата и малките деца в етапа на ранното им развитие, както и с оглед необходимата подходяща семейна и общностна среда за отглеждане на дете.  Допълнителната цел на тези дейности е консултирането на родителите относно мрежата от услуги за подкрепа (социални, здравни, за заетост и др.) и тяхната роля за развитието на детето, както и ролята на подкрепата на общността. Услугите по тези дейности имат и мобилен аспект - посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране. Изцяло дейностите са насочени към превенция и осигуряване на достъп до здравни грижи.

   Услуга На училище през август" - за бъдещи първокласници, с общ капацитет 15 деца. Лятното училище ще се провежда в сградата на ЦРИ - Пазарджик, адрес: ул. Любен Боянов № 7 и ще предлага дейности за подобряване на предучилищната подготовка като: преодоляване на затруднения в изучаването на български език, осигуряване на възможност за равен старт в първи клас на училищата на територията на община Пазарджик. Децата ще бъдат обучавани от екип от двама специалисти: педагог и помощник-възпитател.

 

 Центърът за ранна интервенция - Пазарджик се намира на адрес: град Пазарджик, ул. Любен Боянов №7.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Център за ранна интервенция - Пазарджик“ - BG05SFPR002-2.003-0161-С01, приоритетни оси: „Социалното включване и равни възможности”, Процедура  чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027 г.