Оперативна Програма „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“

назад

“Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г., финансиран по подмярка 19.1”

508

Одобрен е проект на местното партньорство на община Пазарджик и община Ракитово с бенефициент община Ракитово за подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г.

 

На 14.03.2023г. беше подписан административен договор РД № 50-39/14.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0003 “Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г., финансиран по подмярка 19.1”.

 

Целта на проекта е да се създаде и регистрира Местна инициативна група и изготви местна стратегия за ВОМР за територията на двете общини.

По проекта ще се финансират дейности, свързани с разработване на стратегия за ВОМР, проучвания и анализи на територията, популяризиране на подхода ВОМР, провеждане на срещи и обучения на местни лидери и заинтересовани страни и други. Одобреният бюджет на проектното предложение е в размер на 48 083.33 лв. Срокът за изпълнение на проекта е до шест месеца.

Предстои стартиране на изпълнението на проекта с провеждането на информационни срещи в двете общини Пазарджик и Ракитово.