Оперативна Програма ,,Програма за морско дело и рибарство”

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ”РЕПУБЛИКА-1950”В С. МОКРИЩЕ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

313

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ”РЕПУБЛИКА-1950”В С. МОКРИЩЕ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

На 03.10.2023г. Община Пазарджик стартира изпълнението на  проект „Обновяване на сградата на читалище”Република-1950”в с. Мокрище , община Пазарджик“, който  ще се реализира в продължение на 2 месеца до 30.11.2023 г. Проектът се финансира от Програма за морско  дело и рибарство 2014-2020 г., Приоритетнa ос “Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, процедура BG14MFOP001-4.120 , Мярка 2.2. „ Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“  в МИРГ „ПАЗАРДЖИК“, по Договор №BG14MFOP001-4.120-0002 (№МДР-ИП-01-69 от 03.10.2023 г.)  и е на стойност 37 618,63  лв., от които 5 642,79  лв. са национално съфинансиране, а 31 975,84 лв. е финансирането от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Проектът „Обновяване на сградата на читалище”Републико-1950”в с. Мокрище , община Пазарджик” цели повишаването на атрактивността и привлекателността на средата на обитаване в с. Мокрище, община Пазарджик, чрез обновяване на културната инфраструктура - сграда на читалището. Проектът предвижда инвестиции за подобряване средата на живот в рибарския район, а именно: обновяване на културна инфраструктура-читалище. Предвижда се вътрешно и външно обновяване на сградата, включително подмяна на дограмата.Сградата е разположена на централния площад на селото.

Ефектът от предвидените интервенции засяга населението на селото (вкл. маргинализирани групи), както и гости и посетители по отношение качеството на живот, естетическите и екологични качества на жизнената среда и привлекателността на населеното място, което ще се изразява в постигане на развитие, отговарящо на нуждите на настоящето, подобрена среда, повишено качество на публичните пространства, създаване на привлекателно и безопасно място за социални контакти, игра и развлечение и достъпност.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на сградата на читалище”Република-1950” в с.Мокрище, община Пазарджик“  който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма  за морско  дело и рибарство  2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.