Оперативна Програма ,,Програма за морско дело и рибарство”

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ”ПРОБУДА-1930”В С. ГЛАВИНИЦА, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

736

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ”ПРОБУДА-1930”В С. ГЛАВИНИЦА, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

На 10.05.2022 г. Община Пазарджик стартира изпълнението на  проект „Обновяване на сградата на читалище”Пробуда-1930”в с. Главиница , община Пазарджик“, който  ще се реализира в продължение на 12 месеца до 10.05.2023 г. Проектът се финансира от Програма за морско  дело и рибарство 2014-2020 г., Приоритетнa ос “Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, процедура BG14MFOP001-4.047 , Мярка 2.2. „ Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“  в МИРГ „ПАЗАРДЖИК“, по Договор №BG14MFOP001-4.047-006 (№МДР-ИП-01-96 от 10.05.2022 г.)  и е на стойност 39 335,68  лв., от които 5 900,35  лв. са национално съфинансиране, а 33 435,33 лв. е финансирането от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Проектът „Обновяване на сградата на читалище”Пробуда-1930”в с. Главиница , община Пазарджик” цели повишаването на атрактивността и привлекателността на средата на обитаване в с. Главиница, община Пазарджик,  чрез обновяване на културната инфраструктура - сграда на читалището. Проектът предвижда инвестиции за подобряване средата на живот в рибарския район, а именно: обновяване на културна инфраструктура-читалище. Предвижда се вътрешно обновяване на сградата, включително на санитарните помещения и изграждане на достъп за хора в неравностойно положение.Сградата е разположена на централния площад на селото.

Ефектът от предвидените интервенции засяга населението на селото (вкл. маргинализирани групи), както и гости и посетители по отношение качеството на живот, естетическите и екологични качества на жизнената среда и привлекателността на населеното място, което ще се изразява в постигане на развитие, отговарящо на нуждите на настоящето, подобрена среда, повишено качество на публичните пространства, създаване на привлекателно и безопасно място за социални контакти, игра и развлечение и достъпност.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на сградата на читалище”Пробуда-1930” в с.Главиница, община Пазарджик“  който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма  за морско  дело и рибарство  2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.