Оперативна Програма ,,Програма за морско дело и рибарство”

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ В С. ГЛАВИНИЦА, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК“

440

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ В С. ГЛАВИНИЦА, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК“

На 04.04.2023 г. Община Пазарджик стартира изпълнението на  проект „Изграждане на детски кът в с. Главиница, община Пазарджик“, който  ще се реализира  до 15.07.2023 г. Проектът се финансира от Програма за морско  дело и рибарство 2014-2020 г., Приоритетнa ос “Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, процедура BG14MFOP001-4.116, Мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“  в МИРГ „ПАЗАРДЖИК“, по Договор №BG14MFOP001-4.116-0002 (№МДР-ИП-01-7 от 04.04.2023 г.)  и е на стойност 39 925,20 лв., от които 5 988,78лв. са национално съфинансиране, а 33 936,42лв. е финансирането от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Проектът „Изграждане на детски кът в с. Главиница, община Пазарджик“ цели повишаването на атрактивността и привлекателността на средата на обитаване в с. Главиница, община Пазарджик, чрез създаване на качествена и хармонична среда в полза на рибарските общности и посетителите. Проектът предвижда инвестиции за подобряване средата на живот в рибарския район, а именно: изграждането на детски кът – комбинирана детска площадка в с. Главиница, община Пазарджик за деца до 12 години.  Площадката ще бъде разположена в парково пространство в центъра на селото.

Ефектът от предвидените интервенции засяга населението на селото (вкл. маргинализирани групи), както и гости и посетители по отношение качеството на живот, естетическите и екологични качества на жизнената среда и привлекателността на населеното място, което ще се изразява в постигане на развитие, отговарящо на нуждите на настоящето, подобрена среда, повишено качество на публичните пространства, създаване на привлекателно и безопасно място за социални контакти, игра и развлечение и достъпност.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на детски кът в с. Главиница, община Пазарджик“  който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма  за морско  дело и рибарство  2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.