Оперативна Програма "Околна Среда"

назад

Проект: „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”

3845

Проект: „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”

Бенефициент: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Обща стойност на проекта: 49 822 725,34 лв.

Европейско съфинансиране, чрез Кохезионния фонд: 39 858 180,27 лв.

Национално съфинансиране: 9 964 545,07 лв.

Начална дата на проекта: 14.09.2011г., Крайна дата на проекта: 14.09.2015г.

Проект „Разширение на ПОСВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”, е одобрен за финансиране по процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подкрепа и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Проектът обхваща подготвителни и инвестиционни дейности за разширяване на градска ПСОВ гр. Пазарджик за отделяне на биогенни елементи азот и фосфор от отпадъчна вода на съществуващ ПСОВ с цел пречистване на отпадъчни води до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване; рехабилитация на съществуваща канализационна мрежа с цел отвеждане на отпадъчните води от южната промишлена зона към ПСОВ, изграждане на нови облекчителни клонове за отвеждане на дъждовните водни количества към р. Марица, с цел облекчаване на функционирането на ПСОВ; изграждане на нова канализационна мрежа с цел присъединяване на нови жители, които са предвидени при оразмеряването на съществуващия ПСОВ; рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа по трасето, по което се полага канализационна инфраструктура.

Проектът ще се осъществи на два етапа, като всеки от етапите следва да бъде одобрен от Договарящия орган с отделно споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ.

Първи етап на Проекта – Подготовка на инвестиционен проект „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик” възлиза на обща стойност 1 359 915,28 лева и е със срок за изпълнение 13 месеца считано от 14.09.2011г.- датата на подписване на Споразумение между Договарящя орган и Бенефициента Община Пазарджик.

Втори етап на Проекта – Изпълнение на инвестиционен проект „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик” е с индикативна стойност 48 462 810,06 лв. Реализацията на етапа ще започне след приключване на първи етап и след подписване на Споразумение между Договарящия орган и Община Пазарджик. Крайния срок за изпълнение на втори етап е 14.09.2015г.