Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

Проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик"

3269

Проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г

ИНФОРМАЦИЯ

за изготвения Доклад за извършен преглед на изпълнението на Плана за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик

В рамките на проект “Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 12-11-33/09.10.2012 г. през периода юни – септември 2013 г. избраният изпълнител - ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЯ КОНСУЛТИГ И ЕЙЧ АР ГРУП“, извърши функционален анализ на дейността на общинската администрация на Община Пазарджик. Въз основа на констатациите от извършения анализ на съществуващото положение по отношение релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на администрацията на община Пазарджик, бяха идентифицирани проблемни области и слаби страни и формулирани   конкретни препоръки. Въз основа на идентифицираните области и конкретни препоръки за подобрения беше разработен План за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ, който включваше изготвянето и внедряването на редица документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на общинската администрация.

През периода от 01 октомври 2013 г. до 24 февруари 2014 г. Експертната група за провеждане на функционален анализ на общинската администрация, извършване на мониторинг по изпълнение на Плана за действие и препоръките от функционалния анализ и разработване на документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на общинската администрация извърши преглед на изпълнението на Плана за действия, който приключи с представяне на мониторингов доклад за отчитане на изпълнението на препоръките в плана за действие по отношение постигането на конкретни резултати, изпълнение на поставените цели, съгласно утвърдените индикатори, и сроковете за изпълнение.

Постигнатите резултати в изпълнението на Плана за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик и индикаторите за изпълнение са:

  • разработена нова структура на общинската администрация;
  • разработено ново длъжностно разписание;
  • разработен нов Устройствен правилник на общинската администрация на Община Пазарджик;
  • разработена Процедура за разработване, утвърждаване и изменение на функционални характеристики на административни звена – нов документ;
  • разработени функционални характеристики на административните звена – нови документи;
  • актуализирани длъжностни характеристики за длъжностите в общинската администрация;
  • разработена Процедура за планиране на човешките ресурси – нов документ;
  • разработена Процедура за разработване, утвърждаване и отчитане на изпълнението на годишните цели на общинската администрация и на административните звена – нов документ;
  • разработени Годишни цели на общинската администрация на Община Пазарджик и на административните звена в нея за 2014 г. – нов документ;
  • разработена Процедура за измерване и оценка на изпълнението на общинската администрация и на административните звена в нея – нов документ.

Пълният текст на Доклада за извършен преглед на изпълнението на Плана за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик е публикуван на интернет страницата на Община Пазарджик в секцията „Общинска администрация”.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.