Оперативна Програма "Административен Капацитет"

назад

Приключи изпълнението на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик"

3051

Приключи изпълнението на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-33/ 09.10.2012 г.

Бенефициент: Община Пазарджик

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Проектът е на стойност 139 255.13 лева и се реализира в периода 09.10.2012 – 09.04.2014 г.

Общата цел на проекта е подобряване на ефективността в дейността на общинската администрация.

В процеса на реализация на проекта беше извършен функционален анализ на дейността на общинската администрация чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ на административните структури. В рамките на функционалния анализ беше направено изследване и оценка на релевантността на функциите, организационното структуриране, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация.

В резултат от извършения анализ и въз основа на констатациите бяха очертани областите, които се нуждаят от подобрение.

За изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик беше разработен План за действие, включващ разработване и внедряване на конкретни административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност на общинската администрация: нова структура на общинската администрация; ново длъжностно разписание; устройствен правилник на общинската администрация; процедура за разработване, утвърждаване и изменение на функционални характеристики на административни звена; процедура за планиране на човешките ресурси в общинската администрация; процедура за разработване, утвърждаване и отчитане на изпълнението на годишните цели на общинската администрация и на административните звена; процедура за измерване и оценка на изпълнението на общинската администрация и на административните звена в нея.

Беше проведено съпътстващо обучение на 173 служители на общинската администрация за придобиване на необходимите знания и практически умения за използване и прилагане на разработените документи за управление и развитие на организацията.

Реализацията на проекта допринесе за формиране на ясна визия за институционално изграждане, модернизация и организационно развитие на общинската администрация. Беше постигнато оптимално разпределение на функциите в администрацията, както по отношение на провежданите политики, така и от гледна точка на изпълнението им и създаден устойчив административен капацитет за постоянна оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата на местната администрация.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.