Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

назад

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

651

 

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

 

Община Пазарджик ще продължи да работи с потребители от града и селата по проект BG05SFPR002-2.001-0122 „Грижа в дома в Община Пазарджик” по процедура „Грижа в дома „.

Ще се предоставят мобилни почасови здравно-социални услуги , психологическа подкрепа и консултация  за 213 потребителя от цялата община.

За предоставяне на услугата ще бъдат наети 40 домашни помощника, 2 медицински сестри, 2 социални работника, 1 психолог и 1 рехабилитатор.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Общата цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и на възрастни хора в нужда от грижа. Специфичната цел на проекта е предприемане на мерки за социално приобщаване , чрез подобряване достъпа до интегрирани здравни и социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране и осигуряване на подходяща социална закрила и формиране на основни умения за всички. Настоящият проект надгражда реализираните дейности и постигнатите резултати по проектите”Патронажна грижа” компонент1,2 и 4 , „Патронажна грижа +” и други проекти и програми реализирани и финансирани със средства от Европейския съюз.

Услугата ще стартира от началото на месец февруари.

Стойността на проекта е 1 138 156,98 лева .

Заявления ще се подават в  стая 806, ет. 8   . Телефон за контакт: 034/ 402 352

 

Проект № BG05SFPR002-2.001-0122 “Услуги в дома в община Пазарджик”   финансиран по Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси”2021-2027 по Процедура  BG05SFPR002-2.001 “Услуги в дома”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд