Обяви и съобщения

назад

Списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за следните длъжности: „управител”; „рехабилитатор/кинезитерапевт”; „социален работник”; „шофьор” и „хигиенист” по Проект ”Център за ранна интервенция – Пазарджик”

571

 

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ – от подбор за следните длъжности:

„управител” – 1; рехабилитатор/кинезитерапевт – 1; „социален работник” – 1; „шофьор” – 1 и „хигиенист – 1

в рамките на Проект ”Център за ранна интервенция – Пазарджик” – договор № BG05SFPR002-2.003-0161-C01

 

кандидат

 рег. индекс заявление

дата на подаване

позиция, за която кандидатства

резултати от събеседването

 

№1

44-3650

 

 

11.12.2023 г.

управител

50 т.

(при максимални – 100 т.)

 

44-3651

 

11.12.2023 г.

социален работник

100 т.

(при максимални – 100 т.)

№2

44-3654

 

11.12.2023 г.

шофьор

100 т.

(при максимални – 100 т.)

№3

44-3661

 

11.12.2023 г.

рехабилитатор

100 т.

(при максимални – 100 т.)

№4

44-3665

 

11.12.2023 г.

управител

100 т.

(при максимални – 100 т.)

№5

44-3669

 

12.12.2023 г.

хигиенист

100 т.

(при максимални – 100 т.)

 

 За да бъдат сключени трудови договори с класираните кандидати, е необходимо същите да подадат писмено заявление (в свободен текст) до Кмета на Община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, в срок до 28.12.2023 г. (четвъртък) 17:00 часа, към което да приложат медицинско свидетелство.