Обяви и съобщения

назад

Списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за длъжността ”ПСИХОЛОГ” – 1, в ЦСВР – Пазарджик

310

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати

след проведен IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за длъжността ПСИХОЛОГ” – 1, в ЦСВР – Пазарджик

(услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина”) в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

Кандидати

 вх. № заявление

Дата на подаване

Класиране

 

№1

44-312

 

 

28.01.2021 г.

47 г.

(първо място)

№2

44-395

 

 

03.02.2021 г.

29 т.

(второ място)

 

За да бъде сключен трудов договор с класирания на първо място кандидат, е необходимо същият да подаде писмено заявление (в свободен текст) до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, в срок до 24.02.2021 г. (сряда) 17:00 часа, към което да приложи медицинско свидетелство.