Обяви и съобщения

назад

Списък на класираните кандидати от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик, по проект ”Приеми ме 2015”

379

 

 

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати

 

от подбор на 1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Пазарджик, работно място: община Пазарджик (обхват на дейността: община Пазарджик, община Белово и община Септември) на осн. чл. 68, ал.1, т.2 и т.3 от КТ

по проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

 

кандидат

рег. № на заявление за участие в подбор

дата на подаване

резултати от II – ри етап (събеседване)

№1

44-2192

29.07.2022

60 т. 

(при максимални 60 т.)