Обяви и съобщения

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „АТУ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

430

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА

В ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „АТУ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел СК, дирекция “АТУ” към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

 

  1. ГАЙТАНА ДИМИТРОВА

 

 Не се допускат до конкурс следните кандидати:   

 

 Няма такива.

 

Решаването на тест ще се проведе на 18.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Архитектурна зала. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата.

След проверка и оценка на резултатите от теста, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 18.06.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Архитектурна зала.

 

Информационни източници, които могат да послужат при подготовката за теста и интервюто:

1.ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

2.НАРЕДБА № 3 ОТ 31.07. 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

ВЕНЕТА ЦЕНОВА

Началник отдел СК