Обяви и съобщения

назад

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за следните длъжности в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

378

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати до IIри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за следните длъжности в рамките на

Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

1. ЛОГОПЕД в ЦСВР – Пазарджик (услугата Ранна интервенция на уврежданията”)1;

 

2. ПСИХОЛОГ в ЦСВР – Пазарджик (услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина”) 1;

 

3. „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” в ЦСВР – Пазарджик (услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”)1;

 

4. „ХИГИЕНИСТ” в ЦСВР – Пазарджик – ½

 

 вх. № заявление

Дата на подаване

Позиция, за която кандидатства

Подадени документи

44-476

 

 

12.02.2020

 

ЛОГОПЕД

в услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

 

допуска се до събеседване

 

44-599

 

 

24.02.2020

 

ХИГИЕНИСТ

 

допуска се до събеседване

 

 

За длъжностите ПСИХОЛОГ в ЦСВР – Пазарджик (услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина”) и СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” в ЦСВР – Пазарджик (услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”) няма постъпили заявления.

 

Събеседването с допуснатите до събеседване кандидати ще се проведе на 04.03.2020 г. (сряда) от 10:30 ч. в стая №808, ет. 8 на община Пазарджик.