Обяви и съобщения

назад

Сисък на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за длъжностите „ЛОГОПЕД” (услугата „Ранна интервенция на уврежданията”) – 1 и длъжността „ХИГИЕНИСТ” – ½ в ЦСВР – Пазарджик

360

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати

след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за длъжностите

ЛОГОПЕД (услугата Ранна интервенция на уврежданията”) 1 и длъжността „ХИГИЕНИСТ” – ½ в ЦСВР – Пазарджик

в рамките на Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

 

Кандидати

 вх. № заявление

Дата на подаване

Позиция, за която кандидатства

Класиране

 

№1

44-476

 

 

12.02.2020 г.

 

ЛОГОПЕД

в услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

 

58 г.

 

№2

44-599

 

 

24.02.2020 г.

 

ХИГИЕНИСТ

 

58 т.

 

 

 

За да бъдат сключени трудови договори с класираните кандидати, е необходимо същите да подадат писмено заявление (в свободен текст) до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, в срок до 13.03.2020 г. (петък) 17:00 часа, към което да приложат медицинско свидетелство.