Обяви и съобщения

назад

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови системи и съоръжения, землище с. Априлци, местност „Сакарджа“

636

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови системи и съоръжения  (съгласно чл 62а, ал. 1 от Закона за водите)

 

Обект

„Кабелна линия 33kV”

Цел на заявеното ползване

Подземно преминаване през повърхностен воден обект - дере

Водно тяло (Воден обект за който ще е правото на ползване)

дере, с идентификатор 00571.2.7, землище с. Априлци, местност „Сакарджа“, Начин на трайно ползване: дере

Състояние на водното тяло

дерето и обекта на ИП попадат в границите на повърхностно водно тяло с код BGG3MA800R224 – „река Елшишка” и не попадат в зона за защита на водите

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането

Подземно преминаване под дъното на водния обект на кабелни линии

Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

ПИ имот с идентификатор 00571.2.7, землище с. Априлци, местност „Сакарджа“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ЕКАТТЕ 00571

Параметри на разрешеното ползване

Подземно преминаване, без нарушаване на дъното и откосите на дерето

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

 

Спазване на целите, за които е разрешено ползването;

Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и    експлоатация на ИП.

Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

Община Пазарджик

Бул. „България” №2

Гр. Пазарджик