Обяви и съобщения

назад

Съобщение за открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик

177

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Решение № 1524 от 02 август 2022 г. на Зам. Кмета на община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 1471/26.07.2022 г. на Кмета на община Пазарджик, е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида на процедурата в Националния концесионен регистър, по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията от тук: