Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на ...

1635

ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.27, ал.2 от Закона за обществените поръчки, Ви, информирам, че Община Пазарджик, в качеството си на възложител, е открила с Решение № 1264 от 11.06.2015 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради".
 
 
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на дата 12.06.2015 г.
 
Настоящото съобщение има информативен характер.