Обяви и съобщения

назад

Съобщение уведомяващо всички собственици на кучета, че при отглеждането им, стриктно трябва да спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за местните данъци и такси.

474

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Пазарджик уведомява всички собственици на кучета, че при отглеждането им, стриктно трябва да спазват разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за местните данъци и такси, а  именно:

„Чл. 172. Собствениците на домашни любимци са длъжни:

1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефикация;

2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;”

„Чл. 173. Собствениците на кучета са длъжни:

1. при извеждане на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;”

„Чл. 177. (1) Забранява се:

3. извеждане на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник;

4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци;”

Горните разпоредби се отнасят за домашни любимци извеждани на публични места, като при констатиране на нарушения, в правомощията на общинска администрация и Кмета на Общината е да бъде търсена административно-наказателна отговорност от нарушителите, състояща се в съставяне на Акт за установяване на административно нарушение и издаване наказателно постановление.

Съгласно чл. 117 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 175 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, всеки собственик на куче в тримесечен срок от придобиването му, подава деклрация за притежаването на кучето и заплаща такса. Подаването на декларация и заплащането на таксата става в Кметството на чиято територия е постоянният адрес на собственика на кучето, а за гр. Пазарджик в  касата на Община Пазарджик  находяща се в “Центъра за информации и услуги”  на Община Пазарджик - гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.

Таксата за община Пазарджик е в размер от 10.00 (десет) лева и се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година, или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март, като се освобождават от такса собствениците на:

1. кучета на лица с увреждания;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. кучета, които придружават или охраняват селскоктопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.