Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешения за изработване на ПУП

381

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Решение №30 от 27.02.2020г., взето с Протокол №2 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81089.10.1114 в местност „71“ по КК на землището на с. Черногорово.

 

Решение №31 от 27.02.2020г., взето с Протокол №2 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 48444.11.11 в местност „Грахорлива дъмга“ по КК на землището на с. Мирянци.

 

Решение №32 от 27.02.2020г., взето с Протокол №2 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15271.104.7  в местност „Геров трап“ по КК на землището на с. Говедаре.

 

Решение №33 от 27.02.2020г., взето с Протокол №2 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.2.124 в местност „Азмъка“ по КК на землището на с. Драгор.

 

Решение №28 от 27.02.2020г., взето с Протокол №2 на Общински съвет-Пазарджик, за продължение на съществуваща улица (ул.“Цар Симеон“) с о.т. о.т. 127-129-72-70-69-30-29-24-2-1, по действащия план на село Огняново, с новообразувана улица с о.т. о.т. 1-228-227-229-230 и наименуването на същата, ул.“Цар Симеон“.

 

Решение №29 от 27.02.2020г., взето с Протокол №2 на Общински съвет-Пазарджик, за продължение на съществуваща улица (ул.“Патриарх Евтимий“) с о.т. о.т. 33-7-5, по действащия план на село Огняново, с новообразувана улица с о.т. о.т. 5-6-230-214 и наименуването на същата, ул. “Патриарх Евтимий“.

 

Решение №51 от 27.02.2020г., взето с Протокол №2 на Общински съвет-Пазарджик, за поправка на явна фактическа грешка в Решение №11 от 31.01.2020г., взето с Протокол №1 на Общински съвет-Пазарджик, като в частта „ПИ 55155.13.163“ да се чете “ПИ 55155.13.139“.

 

 

Заповед №12 от 24.02.2020г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на План за регулация, за УПИ VII-357 в кв.42 по плана на с. Овчеполци.