Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

263

СЪОБЩЕНИЕ

 

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че  се разрешава изработване на ПУП, както следва:

Решение №  41 от 30.03.2017 г., взето с  Протокол  №  3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 028001, местн. „Пенева нива”, земл. Главиница

Решение № 42 от 30.03.2017 г., взето с  Протокол  № 3 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за  заст от п.и. 041169, местн. „Синана”, земл. Добровница      

Заповед № 23 / 13.03.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП  за УПИ ІІ-103 в кв. 348  в гр. Пазарджик

Заповед  №  26 /  13.03.2017 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ І-1339, ІІ-1338, ІІІ-1339, ІV-1336 V-1335 в кв. 268 по плана гр. Пазарджик

Заповед  №  27 /  13.03.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ ІV-360, 297, чиста промишленост, търговия и услуги в кв. 52 по плана на гр.  Братаница

Заповед  №  28 /  13.03.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-142 в кв. 15 по плана на с.Росен

Заповед  №  34 /  23.03.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП V-365 в кв. 11 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 38 / 30.03.2017 г. за изработване на проест за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ V / п.и. 000403/ от Парцеларен план на Стопански двор, местн. „Баталите” в земл. Сбор

Заповед № 40 / 31.03.2017 г. за изработване на ПУП ПРЗ за УПИ ІІІ-348, жилищно строителство, местн. „Татар екин” в земл. Пазарджик

Заповед  №  41 /  31.03.2017 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПРЗ  за УПИ V-19, Търговия и услуги , местн. „Атчаир” в земл.  Пазарджик

Заповед  №  43 /  31.03.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за ул. „Вр. Братия” в отсечката й  о.т.о.т. 329-266 по плана на гр. Пазарджик

Заповед  №  44 /  31.03.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Бензиностанция в местн. „Градището” земл. Мало Конаре

Заповед  №  45 /  31.03.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП І-56 , ІІ-57 и ІІІ-43 в местн. „Градището” земл. Мало Конаре 

Заповед № 46 / 03.04.2017 г. за изработване на проест за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-129, За автосервиз, местн. „Орта мера” в земл. Ивайло