Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1769

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                            

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 66 / 09.06.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-002064, за фотоволтаичен парк /п.и. 002064/, местност „Могилата”, землище Черногорово.

       Заповед № 71 / 18.06.2015 г. за изработване на проект на ПУП- РУП за част от кв. 500 по плана на гр. Пазарджик.  

       Заповед № 72 / 26.06.2015 г. за изработване на служебен проект за изменение на ПУП-ПР за улица с о.т.о.т. 191-192-193, заклячена между кв. 34а и 34 по плана на с. Братаница.

         Заповед № 78 / 01.07.2015 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и.000546 и п.и. 000545, местност „94” в землище Черногорово.      

         Заповед № 86 / 24.07.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-089009, За складове – зеленчукова продукция /п.и. 089009/, местност „Гарга курия” в землище Гелеменово.      

         Заповед № 87 / 24.07.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХХХ-Производство, търговия и услуги /п.и. с идентификатор 55155.508.513/ и УПИ ХХХVІІ-Производство, търговия и услуги в кв. 1 по плана на гр. Пазарджик.  

        Заповед № 88 / 24.07.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-303, Търговия и услуги /п.и. 000303/ и п.и. 000314, местност „Кулински ливади”, землище Ивайло.  

         Заповед № 89 / 24.07.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-73, За фотоволтаично поле /п.и. с идентификатор 55155.8.263/ , местност „Зайкови мандри” в землище на гр. Пазарджик.

           Решение № 118 от 25.06.2015 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 113012, местност „Мараша”, землище Црънча.