Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1556

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 99 / 02.09.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ -67, Производство на мебели, складова дейност, търговия и услуги, местн. „Алтън пара” земл. Ивайло

       Заповед № 100/11.09.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ ІІ-006, за рекреационни дейности /п.и. 128006/, местн. „Ливадите” земл. Дебръщица

       Заповед № 102/16.09.2015 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 000449, месстн. „Кулински ливади” в земл. Ивайло

           Решение № 129 от 30.07.2015 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 110002, местн. „Долна Ада”, земл. Огняново

           Решение № 130 от 30.07.2015 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за УПИ І-жилино строителство, озеленяване и УПИ ІХ-озеленяване в кв. 314 по плана на гр. Пазарджик

           Решение № 131 от 30.07.2015 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 112031, местн. „Айдарица”, земл. Добровница

         Решение № 133 от 30.07.2015 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 052004, местн. „Млечока”, земл. Братаница

         Решение № 135 от 30.07.2015 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 050050, п.и. 050048 и УПИ ХХІ /п.и. 050049/ от Стоп. двор, местн. „Поповица”, земл. Звъничево

           Решение № 136 от 30.07.2015 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. с идентификатор 55155.9.259, местн. „Зайкови мандри”, земл. Пазарджик

           Решение № 138 от 30.07.2015 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 015004, 015187, 015188, 015189, местн. „Топлика”, земл. Главиница