Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1666

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 2146 / 28.09.2015 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за УПИ V-176005, за производствена дейност и мандра и VІ-176006, 176007, 176008, за животновъдни дейности, местн. „Дервишките” земл. Ляхово.

       Заповед № 116 / 29.10.2015 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за п.и. 000546 и п.и. 000462, местн. „Кулински ливади” в земл. Ивайло.    

       Заповед № 123 / 30.10.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-12004, автосервиз /п.и. с идентификатор 55155.12.4 /, местн. „Атчаир” земл. Пазарджик.

       Заповед № 124 / 30.10.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-008215, работилници за блаширане и стерилизиране на гъби и зеленчуци /п.и. с идентификатор 55155.8.215 /, местн. „Зайкови мандри” земл. Пазарджик.  

       Заповед № 127 / 19.11.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ І /п.и. 000592 /, местн. „Мента” земл. Гелеменово.  

       Заповед № 135 / 03.12.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LX- 380, LXІ-380 и LXІІ- 380 и LXІІІ-380 в кв. 20 по плана на гр. Пазарджик.

         Заповед № 136 / 03.12.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-002, Ракиджийница, складова дейност, търговия и услуги, местност „Лаката” в земл. Черногорово.

        Заповед № 137 / 03.12.2015 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-037, за търговия и услуги, местн. „Азмака” в земл. Добровница.