Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод, предвиден за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ 65437.91.142, м.”Мерата” по КККР землище с. Сарая

157

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 197 от 29.07.2022г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод, предвиден за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ 65437.91.142, м.”Мерата” по КККР землище   с. Сарая, общ. Пазарджик.

 

Решение № 198 от 29.07.2022г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП ‘Свиком”, землище на с.Сбор, Община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солцбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ТП „Свиком”.

 

Съгласно чл. 124б, ал.4, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.

С Решенията и цялата проектна документация може да се запознаете в сградата на Oбщина Пазарджик ет.5, ст. 501

Съобщението е изложено на информационното табло на входа в сградата на Община Пазарджик на 05.08.2022г.