Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

325

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Решение №151 от 18.09.2019г. взето с Протокол №9 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.102 в местност „Атчаир“ по кадастралната карта на гр. Пазарджик.

 

Решение №155 от 18.09.2019г. взето с Протокол №9 на Общински съвет-Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-Изменение на план за регулация за общински терен, заключен между улици с о.т.о.т.13-13а-20а; 20а-116; 116-12; 12-13 и предвиден за озеленяване, по действащия план на с. Гелеменово

 

Заповед №88 от 25.09.2019г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-Изменение на ПР за УПИ ХI-196 в кв.21 на с. Главиница.

 

Заповед №93 от 02.10.2019г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ IX-251, за търговия и услуги и УПИ Х-553, за търговия и услуги в кв.3 - „Индустриална зона“ по плана на гр. Пазарджик.